O publikacjach innych wydawców na stronach internetowych

 O publikacjach innych wydawców na stronach internetowych
Strona Stowarzyszenia Elektryków Polskich www.sep.com.pl


Strona domowa Edwarda Musiała www.edwardmusial.info

9. Czteroprzewodowe linie napowietrzne 110 kV w Niemczech

8. Sprawdzanie stanu wyłączników różnicowoprądowych

7. Status norm SEP

6. Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne zapewniające bezpieczeństwo przy urządzeniach elektroenergetycznych
Musiał E., Szkolenie dla członków Pomorsko-Kujawskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Bydgoszcz - Toruń – Włocławek, 26-27 listopada 2010 r.

5. Lokalna sieć TT zasilana z sieci TN.
Lejdy B., Wiadomości Elektrotechniczne, 2003, nr 3, s. 88-92.
(List tej treści został skierowany 6 maja 2003 r. do Redaktora Naczelnego „Wiadomości Elektrotechnicznych” z propozycją opublikowania. Nie został zamieszczony, bo w Polsce nie wypada profesorowi wytykać, że wypisuje brednie.
W zeszycie 6/2003 WE zostały jednak zamieszczone liczne krytyczne uwagi, które zgłosił inny czytelnik, p. A. Pidek. Nazwisko nic mi nie mówi, ale czytelnik pisze bardzo rozsądnie i rzeczowo, z czego wnoszę, że nie jest to pracownik naukowy, lecz stąpający po ziemi inżynier. Na te słuszne uwagi prof. B. Lejdy z wysokości swojej białostockiej katedry, z bezpodstawnie doskonałym samopoczuciem, odpowiada wykrętnie i dodaje nowe błędne wyjaśnienia.)

4. Elektryka Wiatrowa

3. Toksyny z butelki lejdejskiej, czyli rewelacje dr hab. Brunona Lejdego

SPZP CORRPOL - Elektrochemiczna Ochrona Katodowa www.corrpol.pl

2. Nasz komentarz do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063)

1. Polska Norma PN-EN 12954:2004. Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.