Akty prawne

Artykuły komentujące akty prawne

 44. Zdobywanie uprawnień budowlanych – nowe wymagania Giera M. Miesięcznik SEP INPE nr 188, s. 88 - 104, 2015

43. Służebność przesyłu i dostęp do urządzeń elektroenergetycznych Wawrzyniak J. Miesięcznik SEP INPE nr 186, s. 73 - 90, 2015

42. Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru w procesie budowlanym. Wawrzyniak H. Miesięcznik SEP INPE nr 186, s. 54 - 72, 2015

41. Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych. Źródła zasilania. Gorgolewski Ł. Miesięcznik SEP INPE nr 184-185, s. 59 - 66, 2015

40. Oprzewodowanie elektryczne o zdolności podtrzymania funkcji w warunkach pożaru.
Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 184-185, s. 31 - 58, 2015

 39. Przewody elektryczne w warunkach pożaru. Reakcja przewodów na ogień. Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 184-185, s. 16 - 30, 2015

 38. Standardy dotyczące opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie
PIIB Miesięcznik SEP INPE nr 180, s. 55 - 57, 2014

37. Uprawnienia zawodowe elektryków
Strzałka J. Miesięcznik SEP INPE nr 180, s. 43 - 54, 2014

36. Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych przy budowie nowych stacji elektroenergetycznych
Dołęga W. Miesięcznik SEP INPE nr 180, s. 31 - 42, 2014

35. Uwagi do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013, poz. 492)
Boroń A. Miesięcznik SEP INPE nr 175 - 176, s. 71 - 74, 2014

34. Nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (obowiązujące od 24.10.2013 r.) – komentarze do dyskusji

Dudek B.: Miesięcznik SEP INPE nr 170-171, s. 72-91, 2013

33. Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce.
Nowastowski J. Miesięcznik SEP INPE nr 164 - 165, s. 3 - 13, 2013

32. Odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania układów TN i TT.
Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 162-163, s. 69 - 78, 2013

31. Ochrona od porażeń w układach IT, TT i TN. Współdziałanie dwóch różnych układów w jednej instalacji.
Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 162-163, s. 3 - 68, 2013

30. Instalacje elektryczne w czasie pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Gorgolewski Ł.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 37-47, 2013

29. Źródła generacji rozproszonej oraz sieci Smart Grid w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym

Szczerbowski R.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 48-59, 2013

28. Założenia do projektu ustawy – Prawo Budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (projekt, 12.06.2012 r.)

27. Polskie Normy PN-IEC, PN-HD i przepisy dotyczące wiejskich instalacji elektrycznych niskiego napięcia 26. Ustawa o bateriach i akumulatorach - praktyczne zagadnienia

25. Jeszcze raz o odporności trasy kablowej w korytkach kablowych

24. Wymagania normatywne w projektowaniu instalacji elektrycznych budynków użyteczności publicznej

23. Zakresy uprawnień budowlanych – TM

22. Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów

21. Przyłączanie odbiorców w świetle ostatnich zmian w ustawodawstwie

 20. O sprzecznych z prawem i zasadami wiedzy technicznej warunkach technicznych przyłączania obiektów do elektroenergetycznych sieci rozdzielczych

 19. Aspekty prawne oraz błędy związane z przyrządami pomiarowymi

 18. Konstruowanie planów energetycznych gmin w oparciu o odnawialne źródła energii (OŹE)

 17. Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych

 16. Badanie stanu technicznego instalacji odgromowych

 15. Rozkłady pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii elektroenergetycznych

 14. Przekazywanie do użytkowania oraz kontrola środowiska w otoczeniu obiektów emitujących pola elektromagnetyczne w świetle wymogów obowiązującego prawa

 13. Konsultacje społeczne jako element edukacji w zakresie oddziaływania na środowisko pola magnetycznego 50 Hz wytwarzanego przez linie napowietrzne 220 i 400 kV

 12. Bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu AGD w warunkach domowych

 11. Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego w świetle uregulowań prawnych UE

 10. Prawo a bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, cd

 9. Prace elektryczne w warunkach szczególnego zagrożenia

 8. Kształtowanie odległości dla potrzeb prac eksploatacyjnych przy urządzeniach 0,4-800 kV

 7. Wybrane aspekty przebudowy instalacji elektrycznych w budynkach

 6. Specjalista koordynatorem prac związanych z ochroną odgromową obiektów budowlanych

 5. Pojmowanie przepisów i norm bezpieczeństwa

 4. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustaw: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska, O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 3. Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach

 2. Uwagi dotyczące projektu nowelizacji rozp. MB zmien. rozp. w sprawie war. techn., jakim powinny odp. budynki i ich usytuowanie

 1. Powszechnie uznane reguły techniczne.

Musiał E.: Biuletyn SEP INPE nr 46, s. 3-17, 2013

Image