Recenzje i opinie

1. Opinia prof. dr inż. Mieczysława Heringa o miesięczniku INPE oraz zeszytach monotematycznych z serii "Podręcznik INPE dla Elektryków"

Miesięcznik INPE wydawany jest nieprzerwanie od 1995 r. Jest jedynym ogólnopolskim czasopismem, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki. Zawarte w nim informacje tworzą systematyczny zbiór stanowiący poradnik, niezbędny we współczesnej inżynierii, która wymaga korzystania z ciągle aktualizowanych zasad wiedzy technicznej, systematyzowanych w normach, przepisach technicznych i aktach prawnych.

INPE publikowane są informacje i komentarze dotyczące nowych dokumentów normalizacyjnych i przepisów, ale również o tych, które tracą ważność i są wycofywane bądź zastępowane, co zwłaszcza w aktualnej sytuacji związanej z procesami harmonizacji z norma- mi europejskimi i międzynarodowymi jest bardzo ważne. Czasopismo INPE jest niezwykle pomocne elektrykom zajmującym się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Normy w języku polskim i językach oryginału ustanawiane są tak licznie i często, że czynny zawodowo elektryk bez pomocy INPE nie jest w stanie nadążyć za zachodzącymi zmianami. W Polsce istnieje obowiązek dostosowywania norm i przepisów do norm międzynarodowych i odpowiednich norm europejskich EN. Dokumenty te, wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), z zasady muszą być tłumaczone jak najwierniej, co nie zawsze idzie w parze z jasnością tekstów, a w konsekwencji wywołuje wiele wątpliwości i budzi kontrowersje interpretacyjne. W INPE publikuje się więc obszerne komentarze do tych norm, co wsparte jest także odpowiednim działem pytań i odpowiedzi. Ten rodzaj łączności z czytelnikami wspierają włączani do współpracy z czasopismem najlepsi  krajowi specjaliści.

Niezależnie od zasadniczego nurtu związanego z normalizacją i legislacją, w czaso-piśmie publikowane są artykuły naukowe i naukowo-techniczne uznanych autorów z dziedzi-ny elektryki, obejmujące m.in. terminologię elektryczną, ochronę przeciwporażeniową, prze-ciwprzepięciową, koordynację izolacji, nowoczesne instalacje elektryczne wysokiego i nis-kiego napięcia oraz niezawodność zasilania i jakość energii elektrycznej.

Kolejny obszar tematyczny W INPE to materiały dotyczące nowoczesnych urządzeń elektrycznych, wprowadzanych do sieci i instalacji, a także opinie i omówienia międzynaro- dowych i krajowych konferencji z dziedziny elektrotechniki i elektroenergetyki.

            Za równie cenny uważam dodatek do miesięcznika  zeszyty „Podręcznik INPE dla Elektryków”, wydawany od roku 2004. Zeszyty Podręcznika, stanowiące 80–120-stronicowe broszury monotematyczne zawierają podstawowe wytyczne do projektowania oraz materiały pomocnicze dotyczące różnych dziedzin elektroenergetyki, opracowane przez specjalistów praktyków i pracowników naukowych.

Warto podkreślić, że czasopismo ukazuje się niezwykle regularnie, a opracowania normalizacyjne w formie dostosowanej do codziennego użytku są publikowane w miesięczniku zwykle bezpośrednio po ich opracowaniu i przyjęciu. Dzięki temu mogą być wykorzystywane w bieżących pracach wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się elektrotechniką, przez wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, biura studiów, analiz i projektów oraz wykonawców i użytkowników, a także i przede wszystkim przez elektroenergetykę zawodową. Moim zdaniem miesięcznik "Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych” wraz z zeszytami „Podręcznik INPE dla Elektryków”, tworzące komplementarne wydawnictwo o charakterze naukowo-technicznym, powinno się znaleźć w posiadaniu każdego inżyniera i technika elektryka, powinno być dostępne w każdej instytucji mającej związek z projektowaniem i eksploatacją urządzeń z zakresu szeroko rozumianej elektryki.

Dla osiągnięcia tych celów jest niezbędna jest też zdecydowanie większa aktywność struktur, zwłaszcza Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zmierzająca do uświadomienia środowisku korzyści jakie niesie dostęp do czasopisma oraz podjęcia kroków, by faktycznie dostępne było ono wszędzie tam, gdzie jest to faktycznie niezbędne i celowe.

Warszawa, 2.08.2017 r.

2. Z recenzji prof. H. Markiewicza

Obecnie mamy w Polsce swoista lawinę nowych norm o przeróżnej numeracji, będących przeważnie wiernymi, a nierzadko dosłownymi tłumaczeniami norm europejskich EN, HD oraz raportów IEC, często trudno zrozumiałymi.

Niektóre z nich mają niestety tłumaczenia jedynie okładek. Szereg norm jest też nowelizowanych, a wiele dotychczasowych traci ważność. Wielu elektryków zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogło się pogubić w tych dynamicznych zmianach, a z obowiązku powinni być na bieżąco z nowymi ustaleniami prawnymi. Przeciętny i nie tylko przeciętny elektryk nie jest w stanie nadążyć za zachodzącymi zmianami, tym bardziej, że dostęp do nowych norm jest bardzo ograniczony również ze względu na relatywnie wysoką cenę. Pomaga im w tym, a niekiedy wręcz wyręcza od wielu już lat, czasopismo INPE, rejestrujące w bardzo dobry sposób nowości normalizacyjne i zachodzące zmiany oraz omawiające, a nierzadko drukujące najważniejsze ustalenia z nowych aktów prawnych.

Od połowy 2004 r. czasopismo INPE rozszerzyło znacząco zakres i sposób przekazywania najbardziej istotnych dla elektryków informacji przez drukowanie i przekazywanie czytelnikom bezpłatnych poradników (podręczników) projektowania dołączanych do poszczególnych numerów czasopisma INPE. Są to starannie wydane 60-120 stronicowe broszury zawierające podstawowe informacje i wytyczne projektowania oraz materiały pomocnicze z różnych dziedzin elektroenergetyki, opracowane przez wybitnych elektryków, w szczególności pracowników naukowych Wyższych Uczelni Technicznych.

Prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz
Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

3. Z recenzji prof. J. Maksymiuka

Miesięcznik INPE wydawany jest nieprzerwanie od 1995 r. Jego aktualny nakład przekra- cza 5000 egzemplarzy i nieprzerwanie rośnie. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem czytelników głównie z uwagi na fakt, że jest nie tylko jedynym ogólnopolskim czasopismem, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki, lecz także dlatego, że zawarte w nim informacje, tworzą systematyczny zbiór informacji stanowiący poradnik, niezbędny we współczesnej inżynierii, która wymaga korzystania z ciągle aktualizowanych zasad wiedzy technicznej, systematyzowanych w normach, przepisach technicznych i aktach prawnych.
W INPE publikowane są informacje i komentarze dotyczące nowych dokumentów
normalizacyjnych i przepisów ale również o tych, które tracą ważność i są wycofywane bądź zastępowane, co zwłaszcza w aktualnej sytuacji związanej z procesami harmonizacji z norma- mi europejskimi i międzynarodowymi jest bardzo ważne. Czasopismo INPE jest niezwykle pomocne elektrykom zajmującym się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Normy w języku polskim i językach oryginału ustana-wiane są tak licznie i często, że czynny zawodowo elektryk bez pomocy INPE nie jest w sta-nie nadążyć za zachodzącymi zmianami. W Polsce istnieje obowiązek dostosowywania norm i przepisów do norm międzynarodowych i odpowiednich norm europejskich EN. Dokumenty te, wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z zasady muszą być tłumaczone jak najwierniej, co nie zawsze idzie w parze z jasnością tekstów, a w konsekwencji wywołuje wiele wątpliwości i budzi kontrowersje interpretacyjne. W INPE publikuje się więc obszerne komentarze do tych norm, co wsparte jest także odpowiednim działem pytań i odpowiedzi. Ten rodzaj łączności z czytelnikami wymaga włączenia do współpracy z czasopismem naj-lepszych krajowych specjalistów, co od lat z dużym powodzeniem udaje się realizować.
Niezależnie od zasadniczego nurtu związanego z normalizacja i legislacją, w czaso-piśmie publikowane są artykuły naukowe i naukowo-techniczne uznanych autorów z dziedzi-ny elektryki, obejmujące m.in. terminologię elektryczną, ochronę przeciwporażeniową, prze-ciwprzepięciową, koordynację izolacji, nowoczesne instalacje elektryczne wysokiego i nis-kiego napięcia oraz niezawodność zasilania i jakość energii elektrycznej.
Kolejny obszar tematyczny W INPE to materiały dotyczące nowoczesnych urządzeń elektrycznych, wprowadzanych do sieci i instalacji, a także opinie i omówienia międzynaro- dowych i krajowych konferencji z dziedziny elektrotechniki i elektroenergetyki.

Za równie cenny uważam dodatek do miesięcznika zeszyty „Podręcznik INPE dla Elektryków”, wydawany od roku 2004, przeznaczony głównie dla prenumeratorów. Do dnia dzisiejszego ukazały się 44 zeszyty Podręcznika, stanowiących 80 -120 stronicowe broszury monotematyczne zawierające podstawowe wytyczne do projektowania oraz materiały pomocnicze dotyczące różnych dziedzin elektroenergetyki, opracowane przez specjalistów praktyków i pracowników naukowych.
Warto podkreślić, że czasopismo ukazuje się niezwykle regularnie i bez jakichkolwiek opóźnień, a opracowania normalizacyjne w formie dostosowanej do codziennego użytku są publikowane w miesięczniku zwykle bezpośrednio po ich opracowaniu i przyjęciu. Dzięki temu mogą być wykorzystywane w bieżących pracach wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się elektrotechniką, przez wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, biura studiów, analiz i projektów oraz  ykonawców i użytkowników, a także i przede wszystkim przez elektroenergetykę zawodową. Stąd też tak duże zainteresowanie czasopismem, które ma
największy nakład w grupie tych, którym patronuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Wyrażam więc przekonanie, że wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich miesięcznik "Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych” wraz z zeszytami „Podręcznik INPE dla Elektryków” tworzą komplementarne wydawnictwo o charakterze naukowotechnicznym, szczególnie zasłużone we wspomaganiu badań oraz prac rozwojowych z zakresu elektrotechniki w Polsce. Ze wszech miar zasługuje ono na dalsze wsparcie w ramach dofinansowania działalności wspieranej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. dr hab. inż. Jan Maksymiuk
Politechnika Warszawska